Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1.     Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.organicbabycamp.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.     Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3.     Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).

4.     Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

 

Definície

1.     Predávajúci je spoločnosť Savesa sro so sídlom Jozefa Cigera Hronskeho 20, Bratislava, IČO: 50244876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 110845/B

2.     Kupujúci je zákazník internetového obchodu organicbabycamp.sk, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.

3.     Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

4.     Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

 

Cena tovaru a spôsob platby

1.     Ceny tovaru v e-shope sú vždy aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, to znamená, že sú vrátane DPH a všetkých prípadných daní a poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť aby tovar získal, to sa ale netýka prípadných poplatkov za prepravu a podobne. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky na e-shope.

2.     V prípade predaja tovaru s cenovou akciou môže byť platnosť zvýhodnenej kúpnej ceny obmedzená trvaním cenovej akcie a/alebo počtom kusov tovaru na sklade predajcu.

3.     Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu kontu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych kont na rovnakú osobu za účelom neoprávneného získania zľavy.

4.     Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď dobierkou s využitím kuriérskych služieb alebo využitím platby platobnou kartou, alebo hotovostnou platbou, prípadne platbou kreditnou alebo debetnou platobnou kartou pri osobnom odbere na vopred dohodnutej prevádzke predávajúceho.

 

Kúpna zmluva

1.     Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho predávajúci po prijatí kupujúcemu potvrdí informatívnym e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho, tento informatívny e-mail ešte nie je akceptáciou objednávky, táto akceptácia bude kupujúcemu doručená osobitným e-mailom.

2.     Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Kupujúcemu zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.     Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu (neakceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy) predovšetkým v týchto prípadoch: 

4.     Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.

5.     Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak ju nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom, či telefonicky s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.

6.     Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

7.     Kupujúci objednáva viac ako 10 kusov jedného tovaru – v prípade, že má kupujúci záujem o viac ako 10 kusov jedného tovaru, je potrebné vopred e-mailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja. 

8.     Kupujúci požaduje osobný odber v prevádzke predávajúceho, na ktorej sa daný tovar nenachádza a kupujúci nesúhlasí so zmenou odberného miesta alebo spôsobu dopravy.

9.     V prípade ak si kupujúci zadal doručenie do inej krajiny ako je Slovenská republika.

10.  V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, v čase keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.

11.  Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

12.  V niektorých prípadoch predávajúci umožňuje kupujúcemu dodatočnú zmenu objednávky. V prípade zmeny objednávky, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.

13.  Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

 

 

Doručovanie tovaru

1.     Kupujúci si môže pri objednaní tovaru zvoliť či mu bude objednaný tovar doručený kuriérskou službou v ponuke predajcu alebo si tovar vyzdvihne osobne v niektorej z kamenných predajní predajcu.

2.     V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou bude k cene za tovar pred dokončením objednávky pripočítaná aj cena za jej doručenie prostredníctvom kuriérskej služby. Predajca si vyhradzuje právo v prípade špeciálnych zľavových akcií znížiť cenu za doručenie tovaru.

3.     Objednaný tovar bude doručovaný výlučne v rámci územia Slovenskej republiky.

4.     Čas doručenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru, ktorá je viditeľne uvedená pri každom tovare na stránkach www.organicbabycamp.sk. U väčšiny tovarov je tovar odovzdaný k preprave nasledujúce 2 pracovné dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.

5.     Objednaný tovar bude v prípade platby prevodom na účet odovzdaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

6.     Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nenesie zodpovednosť predávajúci.

7.     Montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky, zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

 

Odstúpenie od zmluvy

1.     Spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

2.     Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

3.     Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru (prípadne preukázaní zaslania tovaru predávajúcemu), budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru alebo pred preukázaním zaslania tovaru predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim výslovne  nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  

4.     Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, urobiť tak môže jeho zaslaním   na adresu "Savesa sro, Jozefa Cigera Hronskeho 20 Bratislava". Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi vrátená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.

5.     V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6.     Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: 

7.     objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.

8.     ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť. 

 

Reklamácia tovaru

1.     V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho nároky z vád tovaru.

2.     Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu helpme@organicbabycamp.com, ( do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E.

3.     Reklamovaný tovar môže kupujúci zaslať na servisné stredisko predávajúceho s adresou : reklamačné oddelenie, Savesa sro, Jozefa Cigera Hronskeho 20, Bratislava.

4.     Viac informácii o svojich právach v súvislosti s uplatňovaním nárokov z vád tovaru a bližšie informácie o postupe pri uplatňovaní reklamácie tovaru sa kupujúci dozvie z reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na webe predávajúceho.

 

Záverečné ustanovenia

1.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.     Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

3.     Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

4.     Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.

5.     Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj:

6.     Reklamačný poriadok

7.     Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri používaní e-shopu sa spravuje aj:

8.     Všeobecnými podmienkami používania e-shopu

9.     Podmienkami ochrany súkromia pri používaní e-shopu

10.  Podmienkami Cookie

11.  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 26.05.2018.

 

Reklamačný poriadok

 

Úvodné ustanovenia

1.     Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predávajúceho. Definície v obchodných podmienkach predávajúceho sa vzťahujú aj na tento reklamačný poriadok.

2.     Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je spotrebiteľom riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.

3.     Reklamácia tovaru sa pri kupujúcom, ktorý je podnikateľom sa riadi obchodnými podmienkami predajcu, týmto reklamačným poriadkom Obchodným zákonníkom.

 

Základné podmienky reklamácie

1.     Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.

2.     Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože. Pri použitých veciach  nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

3.     Ak uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadne a včas, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1.     Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, odporúčame kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese helpme@organicbabycamp.com, (do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E). Do správy je kupujúci povinný uviesť označenie reklamovaného tovaru, popísať dôvod reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar.

2.     Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci spotrebiteľovi ihneď doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

3.     Reklamovaný tovar môže spotrebiteľ zaslať na servisné stredisko predávajúceho s adresou: reklamačné oddelenie, Savesa sro, Jozefa Cigera Hronskeho 20, Bratislava. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá usudzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv spotrebiteľa).

 

Lehota pre uplatnenie reklamácie

1.     Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba je 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.

2.     Pri rýchlo kaziacom sa tovare, musí kupujúci reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od prevzatia tovaru kupujúcim, inak mu právo reklamovať takýto tovar zanikne.

3.     Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

4.     Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná lehota znovu od prevzatia tovaru.

5.     Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Odstrániteľné vady

1.     Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita tovaru, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.

2.     Pri výskyte odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

3.     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú), ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Neodstrániteľné vady

1.     Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.

2.     Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo požadovať:

3.     výmenu tovaru za nový a bezchybný,

4.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Prevencia a predchádzanie škodám na tovare

1.     Základnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu zakúpeného tovaru a jeho funkčnosti je riadna prevencia kupujúceho formou základnej údržby. Táto povinnosť kupujúceho vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle ktorých je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám.

2.     Pred použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s funkciami a možnosťami zakúpeného tovaru tým, že si pozorne prečíta informácie uvedené v návode na použitie zakúpeného tovaru a prípadne aj obsah ďalších dokumentov priložených k zakúpenému tovaru.

 

Záverečné ustanovenia

1.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmto reklamačným poriadkom upravených.

2.     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 26.05.2018.

 

Podmienky ochrany súkromia e-shopu organicbabycamp.com

 

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 25.5.2018

Prečítajte si prosím tieto podmienky ochrany súkromia, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu organicbabycamp.com sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „POS“)..

Úvodné ustanovenia

1.     Tieto podmienky ochrany súkromia sa týkajú používania e-shopu.

2.     Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť Savesa sro so sídlom Jozefa Cigera Hronskeho 20, Bratislava, IČO: 50244876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 110845/B založená v Slovenskej republike (ďalej len „Savesa sro“).

3.     Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých Savesa sro poskytujete svoje Osobné údaje a o spôsobe akým Savesa sro nakladá s Osobnými údajmi, ktoré o Vás získa.

4.     Vzhľadom na skutočnosť, že k uskutočneniu zakúpeniu tovaru cez e-shop je nevyhnutné poskytnúť Savesa sro Vaše Osobné údaje minimálne v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany (meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa a telefónne číslo) je pre používanie e-shopu nevyhnutné aby ste odsúhlasili podmienky uvedené v týchto POS. Pred schválením týchto POS Vás ale žiadame o ich podrobné preštudovanie a zváženie, či súhlasíte so všetkými časťami týchto POS, nakoľko odsúhlasím týchto POS vyjadrujete Váš súhlas so všetkými časťami týchto POS. Pokiaľ by ste nesúhlasili alebo by ste neboli spokojní s niektorou časťou týchto POS, nemôžete schváliť tieto POS a používať e-shop.

5.     Na účely týchto POS majú nasledovné pojmy tento význam:

6.     Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých používateľoch e-shopu alebo jednotlivých kategóriách a skupinách užívateľov e-shopu, ktoré anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

7.     Osobné údaje“ znamenajú všetky informácie a údaje (ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje a aj osobitné kategórie citlivých osobných údajov), ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré pri prevádzke e-shopu budú nahrané do informačného systému e-shopu.

8.     Tretie osoby“ znamenajú iné osoby ako Savesa sro a Sprostredkovatelia.

9.     Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto POS majú rovnaký význam aký im je daný v platných Všeobecných podmienkach používania e-shopu (VPP).

 

Spracovanie Osobných údajov

1.     V súvislosti s vytváraním zákazníckeho konta a/alebo so zakupovaním tovaru cez e-shop môže byť nevyhnutné poskytnúť niektoré Osobné údaje v rozsahu, v akom budú požadované jednotlivými formulármi v rámci objednávania tovaru (napr. meno a priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a pod.). Okrem Vašich Osobných údajov od Vás budú v rámci zaradenia do vernostného programu Spokojná mamička požadované Osobné údaje dieťaťa v rozsahu pohlavie, meno a dátum narodenia, prípadne od Vás môže byť požadované vyplniť očakávaný dátum narodenia dieťaťa. Rozsah požadovaných Osobných údajov môže Savesa sro v prípade potreby zmeniť. Vyplnenie niektorých Osobných údajov môže byť nepovinné a môžete sa rozhodnúť či ich vyplníte alebo ponecháte nevyplnené (napr. Váš príbuzenský vzťah k dieťaťu).

2.     Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete, avšak bez vyplnenia niektorých Osobných údajov Vám nemusí byť umožnené vytvoriť zákaznícke konto alebo vytvoriť objednávku tovaru.

3.     Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Savesa sro sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Savesa sro nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov pri vytváraní zákazníckeho konta a/alebo objednávaní tovaru alebo pri neskoršej zmene Vašich Osobných v rozhraní zákazníckeho konta alebo v objednávke.

4.     Savesa sro postupuje pri spracovávaní Osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a iných právnych predpisov.

Súhlas so spracovaním Osobných údajov

1.     K poskytnutiu Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov budete vyzvaný pri vytváraní Vášho zákazníckeho konta a pri vytváraní objednávky na tovar. Svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov vyjadríte tým, že zakliknete príslušné políčko na formulári, ktorý sa Vám zobrazí vo Vami používanom prehliadači pri vytváraní objednávky alebo registrácii zákazníckeho konta.

2.     Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov poskytujete Savesa sro súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov v rozsahu, v ktorom ste ich vyplnili v jednotlivých formulároch, či už pri vytváraní objednávky alebo registrácii zákazníckeho konta, predovšetkým ale pôjde o údaje, ktoré vypĺňate do príslušného formulára povinne, teda Vaše meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mail a telefónne číslo a prípadne dodacia adresa.

3.     Súhlas so spracovaním Osobných údajov umožňujúcich aj Vašu nepriamu identifikáciu

4.     Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov a používaním e-shopu zároveň poskytujete Savesa sro svoj súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov, umožňujúcim Vašu identifikáciu aj nepriamo, ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

5.     informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na používanie e-shopu, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;

6.     dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k e-shopu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);

7.     údaje o Vašom používaní e-shopu a o transakciách a obchodoch, ktoré ste prostredníctvom e-shopu realizovali;

8.     informácie získané prostredníctvom tzv. cookies a iných zariadení na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích zariadení našich obchodných partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré kedykoľvek do e-shopu zahrnieme;

9.     informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);

10.  informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

11.  Súhlas so spracovaním Osobných údajov osobitnej kategórie a Osobných údajov dieťaťa

12.  Osobitnými kategóriami Osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Tieto údaje nemôže Savesa sro spracovať bez Vášho výslovného súhlasu.

13.  Poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov zároveň udeľujete Savesa sro súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov Osobných údajov osobitnej kategórie, ktorými sú:

14.  Informácia či čakáte narodenie dieťaťa alebo či už máte dieťa;

15.  Informáciu o očakávanom dátume narodenia dieťaťa;

16.  Váš príbuzenský vzťah k dieťaťu (ak sa ho rozhodnete vyplniť vo formulári).

17.  Ak pri registrácii Vášho zákazníckeho konta vyplníte Osobné údaje Vášho dieťaťa (mladšieho ako 16 rokov), nemôže Savesa sro tieto Osobné údaje spracovať bez Vášho výslovného súhlasu s ich spracovaním, pričom k poskytnutiu súhlasu so spracovaním týchto údajov musíte byť zákonným zástupcom dieťaťa, ktorého údaje vypĺňate.

18.  Vyplnením osobných údajov Vášho dieťaťa, v rozsahu pohlavie, meno a dátum narodenia a poskytnutím Vášho súhlasu so spracovaním Osobných údajov zároveň ako zákonný zástupca dieťaťa udeľujete Savesa sro súhlas so spracovaním týchto Osobných údajov dieťaťa. Skutočnosť, že ste zákonným zástupcom dieťaťa musíte potvrdiť zakliknutí príslušného políčka pri vypĺňaní údajov Vášho dieťaťa.

19.  Účel spracovania Osobných údajov

20.  Osobné údaje uvedené v tomto článku POS poskytujete Savesa sro za účelom:

21.  ich prijatia, uloženia a spracovania v systéme e-shopu a priradenia k Vašej objednávke;

22.  ich prijatia, uloženia a spracovania za účelom vybavenia Vašej objednávky;

23.  komunikácie s tretími stranami pri vybavovaní Vašej objednávky;

24.  automatického vyplnenia Vašich Osobných údajov pri vytváraní objednávky po prihlásení do zákazníckeho konta;

25.  priameho marketingu a profilovania;

26.  poskytovania zákazníckych výhod;

27.  zobrazovania reklamy, ktorá je pre Vás relevantná;

28.  ich poskytnutia poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom Savesa sro a iným podobným osobám pri riešení prípadných sporov alebo plnení zákonných povinností;

29.  poskytovania technickej podpory e-shopu, jeho analytického a štatistického spracovania, rozvoja e-shopu, bránenia zneužívania e-shopu, vyhodnotenia rizík, plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvorenia Pseudonymizovaných údajov.

30.  Doba platnosti Vášho súhlasu

31.  Súhlas so spracovaním Osobných údajov podľa tohto článku POS udeľujete po dobu existencie Vášho zákazníckeho konta a/alebo po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej objednávky a splnenie zmluvných a zákonných povinností súvisiacich s Vašou objednávkou. .

32.  Váš súhlas na spracovanie Osobných údajov, ktorými sú Informácia či čakáte narodenie dieťaťa alebo či už máte dieťa, Informáciu o očakávanom dátume narodenia dieťaťa, Váš príbuzenský vzťah k dieťaťu udeľujte na dobu 4 rokov.

33.  Odvolanie súhlasu

34.  Súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia Savesa sro na adresu spoločnosti uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu helpme@organicbabycamp.com.

 

 

 

Spracovanie Osobných údajov pre účely priameho marketingu a profilovania

1.     Priamy marketing je spôsob marketingovej komunikácie, pri ktorej sú zákazníci oslovovaný priamo adresnou správou, napríklad e-mailom, poštou, telefonicky, osobne alebo cielenou reklamou.

2.     Profilovanie je forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití Osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

3.     Poskytnutím súhlasu so spracovaním Vašich Osobných údajov udeľujete svoj súhlas aj ich použitie na účely priameho marketingu a profilovania.

4.     Súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov podľa tohto článku POS môžete kedykoľvek písomne namietať zaslaním písomného oznámenia Savesa sro na adresu spoločnosti uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu helpme@organicbabycamp.com.

 

Vaše práva pri spracovaní Osobných údajov

1.     Máte právo požadovať od Savesa sro potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže Savesa sro spoplatniť) a informáciu o

2.     účele spracúvania osobných údajov;

3.     kategórii spracúvaných osobných údajov;

4.     identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

5.     dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

6.     práve požadovať od Savesa sro opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;

7.     práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

8.     zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;

9.     existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

10.  Máte právo požadovať od Savesa sro aby bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracovania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

11.  Máte právo požadovať od Savesa sro aby bez zbytočného odkladu vymazala Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

12.  už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovali;

13.  ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním;

14.  namietate ich spracovanie;

15.  sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,

16.  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

17.  boli osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb Savesa sro.

18.  Máte právo požadovať od Savesa sro aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

19.  namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Savesa sro overiť správnosť osobných údajov;

20.  spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

21.  Savesa sro už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

22.  Máte právo požadovať od Savesa sro aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Savesa sro prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi.

23.  Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

24.  Práva uplatniteľné podľa tohto článku POS u Savesa sro si môžete uplatniť písomne zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva na adresu spoločnosti Savesa sro uvedenú vyššie alebo na emailovú adresu helpme@organicbabycamp.com.

 

Použitie Osobných údajov a Pseudonymizovaných údajov

1.     Savesa sro môže Osobné údaje poskytnúť tretím osobám (sprostredkovateľom), ktoré pre Savesa sro dodávajú tovary a služby a svojim poradcom, zástupcom, audítorom, advokátom a iným podobným osobám za účelom ich spracovania v súlade s týmito POS. Spomínaný sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe písomnej zmluvy s Savesa sro a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa GDPR a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.     Savesa sro môže Pseudonymizované údaje a iné podobné dáta a informácie o užívateľoch poskytnúť bez obmedzenia tretím stranám a našim marketingovým partnerom.

3.     Savesa sro môže Osobné údaje, Pseudonymizované údaje ako aj iné dáta a informácie o užívateľoch previesť, použiť a spracovať aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä Spojených štátov amerických..

 

Bezpečnosť

1.     Všetky Osobné údaje a iné dáta a údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti Osobných údajov.

2.     Bez ohľadu na všetky naše opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti prenášaných dát je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

3.     Časti e-shopu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Savesa sro. Savesa sro nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

 

Pravidlá používania Cookies

1.     Savesa sro na e-shope používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní e-shopu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní e-shopu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

2.     Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti e-shopu nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

3.     Savesa sro môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú týmito POS. Savesa sro tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.

4.     V rámci e-shpou môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve e-shopu.

5.     E-shop môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

6.     Savesa sro používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

a.     sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa;

b.     sprístupnenia, prevádzkovania e-shopu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;

c.     monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity e-shopu a jeho zlepšenia;

d.     prezentovania obsahu, ktorý je pre užívateľa relevantnejší;

e.     zabránenia zneužitia e-shopu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

7.     Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní e-shopu a aby Vám prezentovali reklamu na Služby priamo na e-shope alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.

Zmeny POS

1.     Sme oprávnení tieto POS kedykoľvek meniť alebo upravovať.

2.     Takto zmenené POS budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním e-shopu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými POS. Ste povinní sa s novými POS pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.

Záverečné ustanovenia

1.     Savesa sro je oprávnené kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto POS na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto POS na tretiu osobu bez súhlasu Savesa sro.

2.     Tieto POS obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a Savesa sro ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a Savesa sro ohľadom podmienok ochrany súkromia pri používaní e-shopu.

3.     Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto POS zo strany Savesa sro neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a Savesa sro je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

4.     Ak by niektoré ustanovenia týchto POS a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a Savesa sro mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení POS. Namiesto neplatných ustanovení POS sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

5.     Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie adresát nepotvrdí spätnou e-mailovou správou (postačuje aj potvrdenie o prečítaní zaslané automaticky emailovým klientom). Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

6.     Na základe týchto POS vzniká medzi Vami a Savesa sro zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto POS alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito POS alebo e-shopu budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj Savesa sro súhlasíte s tým, že takéto spory bude podliehať jurisdikcii týchto súdov.

7.     V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese helpme@organicbabycamp.com.

Spôsob platby

Všetky spôsoby úhrady je možné vybrať pred výberom dopravy.

Kuriér – objednaný tovar Vám zašleme kuriérom a pri prevzatí tovar uhradíte v hotovosti, alebo platobnou kartaou priamo kuriérovi.

Úhrada tovaru kartou cez internet - Rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internet. Objednávka pri platbe debetnou alebo kreditnou kartou prostredníctvom VUB e-card sa uhradí po dokončení transakcie.

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

 

Doprava – spôsob doručenia


Kuriér SPS - Objednaný tovar bude zasielaný výlučne len v rámci EU.

 

Kuriér Slovenska Pošta - Objednaný tovar bude zasielaný výlučne len v rámci EU.


Po expedovaní Vašej objednávky, Vás kuriér informuje e-mail správou o očákávanom dátume a čase dodania. Následne Vám zatelefonuje a dohodne si s Vami presný čas a miesto dodania.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je nad 50 € zadarmo. Pri objednávke do 50 € je účtované poštovné 3,99 €, ak nie je uvedené inak.

 

 

Všeobecné podmienky používania e-shop organicbabycamp.com

 

Tieto všeobecné podmienky používania sú platné od 26.05.2018.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš e-shop organicbabycamp.sk Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní e-shopu organicbabycamp.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „VPP“). Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte nemôžete e-shop organicbabycamp.com používať.

 

Úvodné ustanovenia

1.     Pre kúpu tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky, za ktorých si od nás tovar v našej ponuke zakupujete.

2.     Poskytovateľom a prevádzkovateľom e-shopu sme my - spoločnosť Savesa sro so sídlom Jozefa Cigera Hronskeho 20, Bratislava, IČO: 50244876, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 110845/B založená v Slovenskej republike (ďalej len „Savesa sro“).

3.     Súčasťou VPP sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené Savesa sro počas prevádzky e-shopu, ako odkaz v týchto VPP alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto VPP má prednosť.

4.     Akceptovaním týchto VPP a používaním e-shopu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

5.     Potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s Savesa sro uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Ak používate e-shop ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto VPP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s Savesa sro platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VPP. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s Savesa sro uzavrieť zmluvu na základe týchto VPP bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto VPP potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie e-shopu a potvrdenie a akceptovanie týchto VPP. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VPP.

6.     Tieto VPP platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa e-shop.

7.     Sme oprávnení tieto VPP kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené VPP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií e-shopu (ak bude vytvorená) a používaním e-shopu (každým prihlásením sa do a použitím e-shopu) vyjadrujete súhlas s týmito novými VPP. Ste povinný sa s novými VPP pred ďalším používaním e-shopu oboznámiť.

8.     Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VPP, potom e-shop nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie e-shopu. Váš prístup k e-shopu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou e-shopu alebo jej funkcionalitou alebo so službami Savesa sro potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať e-shop používať.

9.     Ustanovenia týchto VPP sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na e-shop na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

Podmienky používania e-shopu

1.     Ako užívateľ e-shopu sa zaväzujete

1.     nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom e-shopu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie e-shopu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

2.     používať e-shop výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VPP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

3.     ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne e-shop alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu Savesa sro (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie e-shopu akokoľvek nezaťažiť.

2.     Ako užívateľ e-shopu nesmiete

1.     zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim Savesa sro alebo iným užívateľom e-shopu pre akýkoľvek účel;

2.     používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu e-shopu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito VPP alebo so súhlasom Savesa sro s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

3.     neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre e-shopu alebo iným systémom Savesa sro alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku e-shopu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

3.     Smiete používať e-shop spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti e-shopu, individuálne inzeráty alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Savesa sro môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na Vašich webových stránkach alebo stránkach tretích osôb.

4.     E-shop smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie e-shopu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do e-shopu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.

5.     Používanie e-shopu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie e-shopu, ktoré by odporovalo týmto VPP alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania e-shopu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k e-shopu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do e-shopu poskytnutý alebo nahratý obsah.

6.     Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku VPP platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie e-shopu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

7.     V súvislosti s používaním e-shopu môžeme do jednotlivých častí e-shopu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ e-shopu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach e-shopu.

8.     E-shop môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

9.     E-shop môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. Savesa sro nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

10.  V prípade ak pri využívaní e-shopu, či už na nákup tovaru alebo pri registrácii zákazníckeho konta poskytnete Savesa sro osobné údaje, tak na používanie a spracovanie týchto údajov sa vzťahujú Podmienky ochrany súkromia.

Podmienky založenia a vedenia zákazníckeho konta

1.     Nákup prostredníctvom e-shopu je možný aj bez založenia zákazníckeho konta. Zákaznícke konto si môžete vytvoriť registráciou priamo v e-shope.

2.     Ak si vytvoríte vlastné zákaznícke konto v e-shope, toto bude zabezpečené Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu kontu.

3.     Vytvorením zákazníckeho konta súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

1.     za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii;

2.     za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;

3.     za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany Vášho hesla a konta.

4.     Pokiaľ v rámci používania e-shopu umožníte tretím osobám využívať e-shop prostredníctvom Vášho konta, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní e-shopu riadiť týmito VPP. Porušenie týchto VPP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VPP Vami.

5.     Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, bezodkladne prosím kontaktujte Savesa sro. Savesa sro nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho konta alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu.

6.     Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) Savesa sro, jeho riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste porušili podmienky týchto VPP.

7.     V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti e-shopu v súlade s týmito VPP môže byť Vaše zákaznícke konto zablokované alebo zrušené a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému kontu a akémukoľvek obsahu konta. Pri zablokovaní alebo zrušení konta nie je Savesa sro povinnodstrániť obsah konta. Savesa sro nie je povinné po zrušení konta sprístupniť Vám obsah zákazníckeho konta.

8.     Ak si želáte svoje konto zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na helpme@organicbabycamp.com.

9.     Založením zákazníckeho konta a zakliknutím príslušného políčka vo webovom formulári dávate zároveň súhlas so zasielaním reklamných a propagačných emailov s našimi službami a službami našich obchodných partnerov na Vami vyplnenú emailovú adresu.

Práva k e-shopu a obsahu

1.     Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k e-shopu a akejkoľvek jeho časti, obsahu e-shopu, ochranným známkam a logám e-shopu je výlučne Savesa sro.

2.     E-shop a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí e-shopu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie e-shopu inak ako v súlade s týmito VPP vyžaduje písomný súhlas Savesa sro. Nie ste oprávnený bez súhlasu Savesa sro používať značky a logá patriace Savesa sro ani používať iné grafické prvky e-shopu.

Modifikácia e-shopu

1.     Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie e-shopu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie e-shopu.

2.     Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči Savesa sro v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania e-shopu alebo akejkoľvek jej časti alebo v súvislosti s Vašim používaním e-shopu.

Zodpovednosť

1.     Savesa sro neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:

2.     e-shop bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;

3.     e-shop bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

4.     chyby e-shopu budú odstránené riadne a včas;

5.     Savesa sro nezodpovedá za vady e-shopu a neposkytuje záruku za akosť e-shopu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k e-shopu).

6.     Savesa sro e-shop prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

7.     Savesa sro, jeho riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania e-shopu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie e-shopu, nemožnosti užívať e-shop, zmeny alebo zablokovania e-shopu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

8.     Savesa sro nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky e-shopu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

9.     V akomkoľvek prípade Savesa sro zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VPP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky ceny uhradenej za tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu.

Záverečné ustanovenia

1.     Savesa sro je oprávnené kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto VPP na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto VPP na tretiu osobu bez súhlasu Savesa sro.

2.     Tieto VPP obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a Savesa sro ohľadom používania e-shopu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a Savesa sro ohľadom používania e-shopu.

3.     Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VPP zo strany Savesa sro neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a Savesa sro je oprávnené kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

4.     Ak by niektoré ustanovenia týchto VPP a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a Savesa sro mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VPP. Namiesto neplatných ustanovení VPP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

5.     Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

6.     Na základe týchto VPP vzniká medzi Vami a Savesa sro zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto VPP alebo používania e-shopu či súvisiace s týmito VPP alebo e-shopom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj Savesa sro súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

7.     V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adres helpme@organicbabycamp.com.